Privacyreglement

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen en informatie over de gebitstoestand van de patiënt, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij de huisarts, met toestemming van de patiënt zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer de patiënt daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere medewerkers worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven aanvullende verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken bepaalde gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt behoort zo spoedig

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt, omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.